contact@vietanalytics.vn C3, Lô 8, KĐT Định Công, Hoàng Mai, HN 0243 205 7222

Phương pháp tính toán DDCI

18/02/2021 10:42:22

- Bước 1: Thu thập dữ liệu kết quả để tính điểm, gồm có hai nhóm:

+ Nhóm dữ liệu kết quả đánh giá của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo phiếu khảo sát (số liệu “mềm”).

+ Nhóm dữ liệu được lấy từ kết quả đánh giá của các cuộc điều tra (có nội dung liên quan đến DDCI) đã được UBND tỉnh công bố, (số liệu “cứng”).

Mục tiêu của việc thu thập hai nguồn thông tin này nhằm kết hợp cả số liệu khách quan (số liệu “cứng”) và số liệu chủ quan (số liệu “mềm”) thể hiện đánh giá của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong quá trình tính toán các chỉ số thành phần và chỉ tiêu tổng hợp cuối cùng.

- Bước 2: Tính điểm các chỉ số thành phần và các chỉ tiêu:

Điểm số các chỉ số thành phần được xây dựng dựa trên cơ sở tính toán điểm số các chỉ tiêu. Theo đó các chỉ tiêu sau khi thu thập, sẽ được chuẩn hóa theo thang điểm 10 (điểm tối đa là 10 và điểm tối thiểu là 1). Những đánh giá còn lại nằm giữa được được quy về điểm số tương ứng trong khoảng điểm còn lại.

Công thức chuẩn hóa điểm số các chỉ tiêu như sau:

+ Đối với các chỉ tiêu thuận, tức là điểm chỉ tiêu càng cao thì phản ánh chất lượng điều hành càng tốt:

       Điểm của cơ quan/đơn vị A 

Trong đó:

       + X là giá trị của cơ quan/đơn vị A.

       + Min: Điểm thấp nhất trong tổng số cơ quan/đơn vị được đánh giá.

       + Max: Điểm cao nhất trong tổng số cơ quan/đơn vị được đánh giá.

+ Đối với chỉ tiêu nghịch, tức là điểm chỉ tiêu càng thấp thì phản ánh chất lượng điều hành tốt:

Điểm của cơ quan/đơn vị A 

Trong đó:

       + X là giá trị của cơ quan/đơn vị A.

       + Min: Điểm thấp nhất trong tổng số cơ quan/đơn vị được đánh giá.

       + Max: Điểm cao nhất trong tổng số cơ quan/đơn vị được đánh giá.

- Bước 3: Tính toán DDCI (có gắn trọng số):

Các trọng số thể hiện mức đóng góp và tầm quan trọng của từng chỉ số thành phần đối với sự phát triển của khu vực tư nhân. Các trọng số được xác định dựa trên việc tham khảo trọng số của các chỉ số trong PCI và đánh giá chủ quan của lãnh đạo tỉnh về thứ tự ưu tiên của các chỉ số trong việc cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.

Các trọng số này được làm tròn và chia thành các mức (5%; 10%; 15% và 20%). Theo đó những chỉ số thành phần nào có tác động lớn nhất đến tăng trưởng, đầu tư và lợi nhuận của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được gắn trọng số cao hơn. Tương tự các chỉ số không có tương quan lớn với sự phát triển của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được gán trọng số nhỏ hơn.